Aanbod vreedzaam

Vreedzaam Aanbod

De Vreedzame School is een compleet programma voor democratisch burgerschap en sociale vaardigheden voor de basisscholen. Een prachtig programma waarin je de kinderen leert zelf verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de gemeenschap. Kinderen staan open voor verschillen, leren om zelf conflicten op te lossen, ze leren samen beslissingen te nemen en voelen zich gehoord en gezien. We geven ze een stem en leren ze er op de juiste manier mee om te gaan.

Om het programma in te voeren volgt de school een 2 jarig invoeringstraject. Het 1e jaar staat de lessenserie met het daarbij behorende leerkrachtgedrag centraal. In het 2e jaar wordt leerlingmediatie ingevoerd. Als trainer heb ik al meer dan 10 scholen begeleid met het invoeringstraject. Voor scholen voor Speciaal Onderwijs is er een aanbod middels het lesprogramma Beste Vrienden Beste Burgers. Hiervoor verzorg ik ook het invoeringstraject.

Ook instellingen in de schil rondom de school kunnen getraind worden in het traject van de Vreedzame Wijk. De leefwerelden van het kind worden aan elkaar geknoopt . Er is een doorgaande lijn en dezelfde pedagogische taal wordt gesproken. Dat maakt het programma nog sterker en voor de kinderen is er in de wijk een veilig en positief klimaat. Ook de trainingen voor de vreedzame wijk kunnen worden door mij aangeboden.

Vreedzame School en actief burgerschap


‘It takes a village to raise a child.’
De Vreedzame School, is een programma dat streeft naar een klimaat in de school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. De Vreedzame School is een compleet en integraal programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs. Door de invoering van het programma, kunnen de scholen vorm geven aan een goed pedagogisch klimaat en voldoen ze aan de verplichting om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie.

De school wordt een democratische gemeenschap, waarin kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan.

Binnen de Vreedzame school maken we kinderen mede verantwoordelijk voor een fijne sfeer in de groep en leren we ze zelf conflicten op te lossen.

Kinderen worden ook opgeleid als leerlingmediator, die helpen bij het oplossen van conflicten. Ook leren kinderen andere taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school, kinderen leren door te doen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als burger in onze democratische samenleving. Dit programma heeft bewezen dat met positief opvoeden kinderen socialer gedrag gaan vertonen en zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor anderen en hun omgeving. Het programma is door het ministerie aangemerkt als een van de programma’s die voldoet aan een gedegen aanpak van pestgedrag binnen de school als onderdeel van een sociaal veilig klimaat.

Resultaat

Het programma van De Vreedzame School streeft ernaar leerkrachten en scholen te stimuleren om leerlingen te binden aan de klas, aan de school en aan elkaar, door ze een stem te geven, ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt en leerlingen daadwerkelijk (mede) verantwoordelijkheid te laten dragen. De school wordt gezien als een oefenplaats voor sociale competenties, waardoor leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concreet maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier kennis, vaardigheden en houdingen te verwerven die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Het positief opgroeien van kinderen wordt hiermee vormgegeven.

Democratie moet je leren!

Kerndoel is dat we kinderen van jongs af aan een stem willen geven en hen actief aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor de omgeving. Het aanleren van sociale vaardigheden is hierbij een belangrijk onderdeel.

Voor wie

Scholen die invulling willen geven aan het actief burgerschap en een veilig doorgaand pedagogisch klimaat binnen de school willen creëren. De implementatie Vreedzame School is voor het gehele onderwijsteam.

Hoe werkt het

De Vreedzame School bestaat uit een aantal onderdelen. De basis is een programma voor sociale competenties: het basiscurriculum bestaat uit 6 thema’s. Per thema zijn er verschillende activiteiten. De activiteiten kunnen geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk. De thema’s zijn:

 • We horen bij elkaar ( groepsvorming ).
 • Conflicten oplossen.
 • We hebben oor voor elkaar.
 • We hebben hart voor elkaar
 • We dragen allemaal een steentje bij
 • Iedereen is anders.

Voor iedere basisschoolgroep is er een map met een programma. Het is een integraal programma, dat wordt begeleid door een gecertificeerde trainer. De invoering is een meerjarig traject op maat.

De Vreedzame School Voor leerlingen met een verstandelijke beperking.


Op scholen voor zml-leerlingen is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is cruciaal, niet alleen omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij leerlingen vergroot, maar ook omdat deze aandacht in het verlengde ligt van onderwijsdoelen op het gebied van sociale competentie en burgerschapsvorming.

Het programma Beste Vrienden/Beste Burgers biedt u de mogelijkheid om samen met uw leerlingen te werken aan een school:

 • waar leerlingen een stem hebben
 • die een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap en empowerment
 • waar sprake is van minder conflicten en minder ordeverstoringen
 • met betere relaties binnen de groep
 • met respect en waardering voor verschillen
 • waar sociale competentie wordt vergroot
 • en waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas, de school, de wijk en de samenleving.

Kerndoelen: Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben over het algemeen een intensieve behoefte aan visualisatie, kleine ontwikkelingsstapjes, structurering, communiceren volgens de principes van totale communicatie en herhaling. Aan deze behoeften komt het programma volledig tegemoet. Daarnaast ziet u in de gestelde doelen van het basiscurriculum, de kerndoelen en de leerlijnen voor het speciaal onderwijs terug.

De lessenserie bestaat zowel in het SO als in het VSO uit de volgende blokken:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming
 • We lossen ruzies zelf op – conflicthantering
 • We zijn aardig voor elkaar – gevoelens
 • We zijn allemaal anders – diversiteit

Elke les bestaat uit een A- en een B-les. In de B-les wordt de inhoud van de A-les nog eens herhaald in een andere werkvorm. De begrippen worden geïllustreerd met pictogrammen en illustraties en u vindt in de lessen suggesties voor het omgaan met niveauverschillen.

De Vreedzame school voor leerkrachten

Bent u een van de scholen waar De Vreedzame School is ingevoerd en heeft uw school nieuwe leerkrachten of is er behoefte aan een opfriscursus of een verdiepingsthemadag rondom Vreedzaam?

Nieuwe leerkrachten

Waar gaat de cursus over?
In deze cursus raken nieuwe leerkrachten die op een Vreedzame School komen werken in een korte tijd vertrouwd met het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

Cursusinhoud:

 • Toelichting achtergronden, werkvormen en doelen van het programma De Vreedzame School.
 • Het zelf ervaren van de (coöperatieve) werkvormen.
 • Suggesties voor het zelfstandig verder inwerken in de methodiek binnen de eigen school.

Opfriscursus


Deze cursus is bedoeld voor scholen die al langere tijd met De Vreedzame School werken. Door wisselingen in het team, is de visie en/of werkwijze niet meer voor iedereen goed zichtbaar en helder. Daarnaast zijn er vernieuwingen in het programma van de Vreedzame school die in de cursus aan bod komen:

Cursusinhoud:

 • achtergronden van De Vreedzame School
 • gedragen visie van de school
 • zichtbaarheid in de school
 • sterke punten in de school
 • aandachtspunten in de school

Verdiepingsthemadag

Wilt u als team een themadag of dagdeel om Vreedzaam weer onder de aandacht te brengen. Dan kunt u in overleg een aanbod op maat krijgen. Het thema kan algemeen Vreedzaam zijn , maar ook b.v. accent op

 • Burgerschapsvorming
 • Conflicthantering
 • Eigenaarschap

Een eenduidige pedagogische aanpak in 1 wijk.

‘It takes a village to raise a child.

Als er in een wijk door 1 of meer scholen gewerkt wordt met het programma Vreedzame school , bestaat de mogelijkheid om dit door te trekken naar de wijk. Alle organisaties die met kinderen werken sluiten aan bij de Vreedzame wijk. De organisaties worden geïnformeerd over de principes van de Vreedzame school.

Het gezamenlijk doel is om school, kinderopvang, jeugdwerk, vrije tijd en thuis beter op elkaar aan te laten sluiten. Er wordt binnen de Vreedzame wijk een eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die met dezelfde doelgroep werken om op die manier de bestaande wereld van kinderen ( school – thuis en vrije tijd ) met elkaar te verbinden.

Door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen zoals het gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardigheden , zelfde pedagogische aanpak , zelfde wijze van omgaan met conflicten , zichtbaarheid van de Vreedzame school ,wordt het voor de kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde afspraken en regels gelden. Alle medewerkers worden getraind in de principes van de vreedzame school ( jeugd en kinderwerkers, professionals van de kinderopvang/ buitenschoolse opvang , voorschoolse opvang peuterschool, sportverenigingen , overblijf e.d.)

Gezamenlijk voelen de professionals zich verantwoordelijk voor het positief opgroeien van de kinderen in de wijk en geven ze de kinderen op een verantwoorde wijze een stem.

Motto is:we zijn allemaal opvoeders en we voelen ons medeverantwoordelijk en dragen allemaal ons steentje bij in de opvoeding van de kinderen in de wijk.

It takes a village to raise a child.

Dit programma heeft bewezen dat met positief opvoeden, kinderen socialer gedrag gaan vertonen en zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor anderen en hun omgeving.

Bent u als wijk geïnteresseerd?

Iedere wijk is anders, dus maatwerk